บริการจัดทำบัญชีครบวงจร

สำนักงานบัญชีบริการจัดทำบัญชีครบวงจร

***** ยินดีให้บริการทั้งในเขตกรุงเทพและ ปริมณฑล ****

 

การจัดทำบัญชีที่ได้มาตรฐาน เพื่อรองรับการเจริญเติบโตและเป็นประโยชน์ต่อการแข่งขันทางธุรกิจในปัจจุบัน ไม่ใช่เรื่องที่ยุ่งยากอีกต่อไป !!!!

++โอนภาระทางด้านบัญชีและภาษีให้ GK-OS เป็นบริษัทผู้ให้บริการด้านบัญชีและภาษีอากรที่ครบวงจรด้วยเรื่องคุณภาพ มาตรฐานและราคายุติธรรม++ โดยมีรายละเอียดบริการดังนี้

1. ยื่นแบบประจำเดือนประกอบด้วย
- จัดทำและยื่นภาษีเงินได้พนักงานหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.1)
- จัดทำและยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.3)
- จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.53), (ภงด.54)
- จัดทำและยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม - VAT (ภพ.30), (ภพ.36), ภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภธ.40)
- จัดทำและยื่นเงินสมทบประกันสังคมประจำเดือน
- ให้คำปรึกษาปัญหาภาษีตลอดปีโดยไม่คิดค่าบริการเพิ่มเติม

2. ยื่นแบบประจำปีประกอบด้วย
- จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี (ภงด.51)
- จัดทำและยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่ายพนักงานประจำปี (ภงด.1ก)
- จัดทำและยื่นรายงานเงินค่าจ้างประจำปี (กท.20)

3. จัดทำบัญชี
- ให้คำแนะนำวิธีการบัญชีเพื่อผลด้านภาษีอากรที่ดีและถูกต้อง
- ให้คำแนะนำระบบบัญชี ผังทางเดินเอกสารรวมถึงเอกสารเบื้องต้นที่จำเป็นในการบันทึกบัญชี
- ลงทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี
- บันทึกรายการค้าเป็นรายเดือน

4. การสอบบัญชีประจำปี
- จัดหาผู้สอบบัญชีเพื่อลงนามในงบการเงิน
- จัดทำและยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี (ภงด.50)
- จัดทำและยื่นแบบนำส่งงบการเงินต่อกระทรวงพาณิชย์ (สบช.3)
- ประกาศลงหนังสือพิมพ์เชิญประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติงบการเงิน
- ยื่น บอจ.5 กระทรวงพาณิชย์ เพื่อหลีกเลี่ยงค่าปรับ 20,000 บาท

5.บริการทางด้านทะเบียน(คิดค่าบริการเป็นครั้ง  ไม่รวมค่าธรรมเนียม)

- บริการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการ, ย้ายสถานประกอบการ, ชำระบัญชี, เลิกกิจการ ฯลฯ

- ขึ้นทะเบียนนายจ้าง, ขึ้นทะเบียนลูกจ้าง, เปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงนายจ้าง-ลูกจ้าง


หากสนใจ สามารถติดต่อได้ที่

บริษัท จีเคเอาท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิสจำกัด

ศูนย์บริการด้านบัญชี สำหรับธุรกิจ SMEs
ที่อยู่สำนักงาน 159/78 ซ.9 มบ.ทิพย์พิมานบ้านริมน้ำ  (ทางเข้า อบต.บางรักพัฒนา)  ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

โทร. :02-147-0932-33

มือถือ : 063-404-5594, 063-404-5597

www.gkacc.co.th

https://www.facebook.com/gkosoffice/ 

 

ติดต่อ : จีเค เอาท์ซอร์สซิ่ง
โทร : 021470932
E-mail : gkos.mrt@gmail.com